تاريخ اعتبار اتوماسيون اداري فرزين به پايان رسيده است
در صورت نياز به طراحي و ويرايش فرمهاي سازماني با شركت مهندسي آي كَن تماس بگيريد.